Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

FamilyGarden.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Grzegorz Tarnowski Family Garden, Al. Stanów Zjednoczonych, 20 lok. 86, 03-964, Warszawa, NIP: 7962367581, tel. +48.507972746, adres email: sklep@familygarden.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku. Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie można składać w następujący sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, które nie zawierają danych do potwierdzenia zamówienia, np. adres dostawy lub też w przypadku gdy dane zawierają błędy, uniemożliwiające realizację zamówienia.

6. Termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 30 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku zamówień specjalnych czas może być dłuższy.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnego dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon .

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone są w zakładce Formy płatności (dostępne formy to: przelew bankowy, płatności elektroniczne Shoper, BLIK, Płatność za pobraniem („Podmiotem świadczącym obsługę płatności elektronicznych Shoper online jest Blue Media S.A.)

2. Ceny przesyłek doliczane są podczas zamawiania produktu w koszyku. Zawarte są w kosztach dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamawiane w sklepie produkty wysyłane są z magazynu sklepu w Warszawie ul. Masłowiecka 8, jak również mogą być wysyłane z magazynów współpracujących ze sklepem producentów oraz generalnych dystrybutorów na zasadzie dropshipping-u. Klient który zdecydował się na zamówienie w sklepie jest informowany z którego miejsca będzie realizowana wysyłka zamówionego towaru. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Firmy kurierskiej lub Pocztą Polską). 

2. Zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie uszkodzeń, lub niezgodności kurier ma obowiązek przyjąć protokół  reklamacyjny. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny. Dokument będzie stanowić podstawę do reklamacji zamówienia w przypadku uszkodzenia produktu w czasie transportu.

3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

4. W przypadku płatności przelewem bankowym, termin realizacji zamówienia liczy się od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym sklepu.

§5

Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3. Jeśli produkt który otrzymał Klient posiada wady techniczne, jakościowe lub inne powstałe np. w transporcie wówczas klient ma prawo do złożenia reklamacji.

4. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres sklepu lub drogą mailową na adres sklep@familygarden.pl

5. Formularz do zwrotu towaru znajduje w zakładce Reklamacje i zwroty

6. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju, daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie.

8. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia reklamowego produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Reklamowany produkt należy odesłać na adres magazynu sklepu w Warszawie ulica Masłowiecka 8. Przed wysyłką prosimy o kontakt mailowy sklep@familygarden.pl lub telefoniczny ze Sklepem pod numerem + 48 507 972 746

§6

Prawo odstąpienia od umowy / zwroty

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówionego towaru.

2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

3. Formularz do zwrotu towaru znajduje w zakładce Reklamacje i zwroty

4. Zwracany towar nie może nosić śladów zużycia czy zniszczenia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego.

- koszty przesyłki do klienta ponosi Sklep, kosz przesyłki zwrotnej Klient.

- przed odesłaniem towaru proszę skontaktować się ze sklepem pod numerem telefonu 507 972 746. Pozwoli to na ustalenie właściwej procedury zwrotu.

5. Zwrotowi nie podlegają produkty zużyte, zniszczone oraz noszące ślady montażu.

6. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę na wskazany numer konta.

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta.

6.  Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. 

7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy oraz współpracujących ze Sprzedawcą producentów i generalnych dystrybutorów w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy zamówionych produktów.

8. W przypadku, gdy Klient wybierze sposób płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone pisemnie na adres: Grzegorz Tarnowski Family Garden Al. Stanów Zjednoczonych 20 lok. 86, Warszawa, 03-964 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@familygarden.pl

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

7. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl